Gəlinbarmağı (Gəlinbarmaq Hüseyni)

Kodu 22004
Adı Gəlinbarmağı (Gəlinbarmaq Hüseyni)
Yetişmə vaxtı Orta-gec
Rəngi
Forması Uzun, barmaqşəkilli
Dadı Şirin, harmonik, xoşagələn
Şəkərlilik dərəcəsi Orta, yaxud yüksək
Salxımın ölçüsü Çox iri
Çiçək tipi İkicinsli
Məhsuldarlıq yüksək, yaxud çox yüksək
Yarpağın tüklülük dərəcəsi Çılpaq
Yarpağın yarıqlılıq dərəcəsi Dərin yarılmış
İstifadə istiqaməti Süfrə
Şəkil
Diqər məlumatlar Gəlinbarmağı sortu. Azərbaycanın ən qədim qiymətli süfrə üzüm sortlarından biridir. Respublikanın əksər bölgələrində, o cümlədən Naxçıvanda geniş əkilib-becərilir. Dad keyfiyyətləri çox yüksəkdir. Əmtəəlik görünüşü çox yüksəkdir. Respublikamızın üzüm genofondunda iri və uzun giləli sortlar çoxluq təşkil edir. Bunlara müxtəlif adlar- Keçiməməsi, İnəkəmcəyi, Xatınbarmağı və s. verilmişdir. Gəlinbarmağı bu sortlardan biridir.

Ağ Dərbəndi

Kodu 21854
Adı Ağ Dərbəndi
Yetişmə vaxtı Gec
Rəngi Ağ, yaxud qızılı sarı
Forması Uzun (uzunsov ellipsvari)
Dadı Şirin, harmonik, xoşagələn
Şəkərlilik dərəcəsi Orta, yaxud yüksək
Salxımın ölçüsü İri, yaxud çox iri
Çiçək tipi İkicinsli
Məhsuldarlıq yüksək, yaxud çox yüksək
Yarpağın tüklülük dərəcəsi Çılpaq
Yarpağın yarıqlılıq dərəcəsi Dərin yarılmış
İstifadə istiqaməti Süfrə
Şəkil
Diqər məlumatlar Ağ Dərbəndi sortu. Azərbaycanın ən qədim qiymətli süfrə üzüm sortlarından biridir. Respublikanın əksər bölgələrində geniş əkilib-becərilir. Dad keyfiyyətləri çox yüksəkdir. Saxlanmaya və daşınmaya davamlıdır. Məhsulu tənək üzərində uzun müddət qala bilir. Yüksək şəkərlilik toplayır. Əmtəəlik görünüşü çox yüksəkdir.

Sarıgilə

Kodu 22142
Adı Sarıgilə
Yetişmə vaxtı Gec
Rəngi Qızılı sarı
Forması Girdə
Dadı Şirin, harmonik, xoşagələn
Şəkərlilik dərəcəsi Yüksək, yaxud çox yüksək
Salxımın ölçüsü İri, yaxud çox iri
Çiçək tipi İkicinsli
Məhsuldarlıq yüksək
Yarpağın tüklülük dərəcəsi Çılpaq
Yarpağın yarıqlılıq dərəcəsi Orta dərəcədə
İstifadə istiqaməti Süfrə
Şəkil
Diqər məlumatlar Sarıgilə sortu. Azərbaycanın ən qədim və geniş yayılan qiymətli süfrə üzüm sortlarından biridir. Abşeronda geniş əkilib-becərilir. Dad keyfiyyətləri çox yüksəkdir. Yüksək şəkərlilik toplayır. Əmtəəlik görünüşü çox yüksəkdir.

Şamaxı mərəndisi

Kodu 22159
Adı Şamaxı mərəndisi
Yetişmə vaxtı Gec, yaxud çox gec
Rəngi Tünd bənövşəyi, yaxud qara
Forması Oval, yaxud uzunsov ellipsvari
Dadı Şirin, harmonik, xoşagələn
Şəkərlilik dərəcəsi Orta, yaxud yüksək
Salxımın ölçüsü İri, yaxud çox iri
Çiçək tipi İkicinsli
Məhsuldarlıq yüksək, yaxud çox yüksək
Yarpağın tüklülük dərəcəsi Çılpaq
Yarpağın yarıqlılıq dərəcəsi Orta dərəcədə
İstifadə istiqaməti Süfrə
Şəkil
Diqər məlumatlar Şamaxı Mərəndisi sortu. Azərbaycanın ən qədim və geniş yayılan qiymətli süfrə üzüm sortlarından biridir. Respublikanın əksər bölgələrində geniş əkilib-becərilir. Dad keyfiyyətləri çox yüksəkdir. Saxlanmaya və daşınmaya davamlıdır. Yüksək şəkərlilik toplayır. Əmtəəlik görünüşü çox yüksəkdir. “Çəhrayı Hazarı”, yaxud “Mərəndi” adı ilə də məhşurdur. Bir sıra xarici ölkələrdə də yayılmışdır. Dekorativ görünüşü də çox gözəldir.

Təbrizi

Kodu 6249
Adı Təbrizi
Yetişmə vaxtı Gec
Rəngi
Forması Oval, yaxud uzunsov
Dadı Şirin, harmonik, xoşagələn
Şəkərlilik dərəcəsi Orta, yaxud yüksək
Salxımın ölçüsü İri
Çiçək tipi İkicinsli
Məhsuldarlıq yüksək, yaxud çox yüksək
Yarpağın tüklülük dərəcəsi Çılpaq
Yarpağın yarıqlılıq dərəcəsi Orta, yaxud dərin yarılmış
İstifadə istiqaməti Süfrə
Şəkil
Diqər məlumatlar Təbrizi sortu. Azərbaycanın ən qədim və geniş yayılan qiymətlisüfrə üzüm sortlarından biridir. Respublikanın əksər bölgələrində geniş əkilib-becərilir. Dad keyfiyyətləri çox yüksəkdir. Saxlanmaya və daşınmaya davamlıdır. Yüksək şəkərlilik toplayır. Əmtəəlik görünüşü çox yüksəkdir. “Gəncə üzümü”, yaxud “Ağ Gəncə üzümü” adı ilə də məhşurdur. Bir sıra xarici ölkələrdə (Rusiya, Gürcüstan, Ukrayna, İran və s.) də yayılmışdır.

Hüseyni

Kodu 22025
Adı Hüseyni
Yetişmə vaxtı Tez
Rəngi Ağ, yaxud qızılı sarı
Forması Uzun (uzunsov ellipsvari)
Dadı Şirin, harmonik, xoşagələn
Şəkərlilik dərəcəsi Yüksək
Salxımın ölçüsü Iri, yaxud çox iri
Çiçək tipi İkicinsli
Məhsuldarlıq yüksək
Yarpağın tüklülük dərəcəsi çılpaq
Yarpağın yarıqlılıq dərəcəsi Orta dərəcədə
İstifadə istiqaməti Süfrə
Şəkil
Diqər məlumatlar Hüseyni sortu. Azərbaycanın ən qədim və geniş yayılan qiymətli, nadir tezyetişən süfrə üzüm sortlarından biridir. Tez yetişdiyindən “yaylıq üzümü” də deyilir. Respublikanın əksər bölgələrində, xüsusən də Naxçıvnada geniş əkilib-becərilir. Dad keyfiyyətləri çox yüksəkdir. Yüksək şəkərlilik toplayır. Əmtəəlik görünüşü çox yüksəkdir.

Şabranı

Kodu 22161
Adı Şabranı
Yetişmə vaxtı Gec, yaxud çox gec
Rəngi Tünd bənövşəyi, yaxud qara
Forması Girdə
Dadı Şirin, harmonik, xoşagələn
Şəkərlilik dərəcəsi Orta, yaxud yüksək
Salxımın ölçüsü Iri, yaxud çox iri
Çiçək tipi ikicinsli
Məhsuldarlıq Orta, yaxud yüksək
Yarpağın tüklülük dərəcəsi Tükcüklü
Yarpağın yarıqlılıq dərəcəsi Zəif, yaxud orta dərcədə yarılmış
İstifadə istiqaməti Süfrə
Şəkil
Diqər məlumatlar Şabranı sortu. Azərbaycanın ən qədim və geniş yayılan qiymətli süfrə üzüm sortlarından biridir. Abşeron yarımadasında, Xaçmaç və Quba rayonlarında, Şabrançay çayının ətraflarında qədimdən əkilib-becərilir. Dad keyfiyyətləri çox yüksəkdir. Yüksək şəkərlilik toplayır. Əmtəəlik görünüşü çox yüksəkdir. Sort bəzən İrigiləli Qara şanı, Şuvanı, Qara şabranı da deyilir. Keyfiyyətinə görə Ağ şanı və Qara şanı sortlarına yaxındır.

Ala şanı

Kodu 203
Adı Ala şanı
Yetişmə vaxtı Gec, yaxud çox gec
Rəngi Qırmızımtıl-bənövşəyi, yaxud tünd bənövşəyi
Forması Girdə
Dadı Şirin, harmonik, xoşagələn
Şəkərlilik dərəcəsi Orta, yaxud yüksək
Salxımın ölçüsü İri
Çiçək tipi Funksional dişi çiçək tipli
Məhsuldarlıq Orta, yaxud yüksək
Yarpağın tüklülük dərəcəsi Tükcüklü
Yarpağın yarıqlılıq dərəcəsi Zəif, yaxud orta dərcədə yarılmış
İstifadə istiqaməti Süfrə
Şəkil
Diqər məlumatlar Ala şanı sortu. Azərbaycanın ən qədim və geniş yayılan qiymətli süfrə üzüm sortlarından biridir. Abşeron yarımadasında əkilib-becərilir. Dad keyfiyyətləri çox yüksəkdir. Yüksək şəkərlilik toplayır. Əmtəəlik görünüşü çox yüksəkdir.

Ağ Xəlili

Kodu 6140
Adı Ağ Xəlili
Yetişmə vaxtı Tez
Rəngi
Forması Oval, yaxud uzunsov (silindrşəkilli)
Dadı Şirin, harmonik, xoşagələn
Şəkərlilik dərəcəsi Orta, yaxud yüksək
Salxımın ölçüsü orta , yaxud iri
Çiçək tipi ikicinsli
Məhsuldarlıq Orta, yaxud yüksək
Yarpağın tüklülük dərəcəsi Çılpaq
Yarpağın yarıqlılıq dərəcəsi Orta dərəcədə
İstifadə istiqaməti Süfrə
Şəkil
Diqər məlumatlar Ağ Xəlili sortu. Azərbaycanın ən qədim və geniş yayılan qiymətli, nadir tezyetişən süfrə üzüm sortlarından biridir. Tez yetişdiyindən “yay üzümü” də deyilir. Respublikanın əksər bölgələrində əkilib-becərilir. Dad keyfiyyətləri çox yüksəkdir. Yüksək şəkərlilik toplayır. Əmtəəlik görünüşü çox yüksəkdir.

Qara şanı

Kodu 21990
Adı Qara şanı
Yetişmə vaxtı Orta
Rəngi Qara
Forması Girdə
Dadı Şirin, harmonik, xoşagələn
Şəkərlilik dərəcəsi Yüksək
Salxımın ölçüsü orta, yaxud iri
Çiçək tipi ikicinsli
Məhsuldarlıq Orta yaxud yüksək
Yarpağın tüklülük dərəcəsi Tükcüklü
Yarpağın yarıqlılıq dərəcəsi Orta, yaxud dərin yarılmış
İstifadə istiqaməti Süfrə
Şəkil
Diqər məlumatlar Qara şanı sortu. Azərbaycanın ən qədim və geniş yayılan qiymətli süfrə üzüm sortlarından biridir. Abşeron yarımadasında geniş əkilib-becərilir. Dad keyfiyyətləri çox yüksəkdir. Makro- və mikroelementlərlə zəngindir. Yüksək şəkərlilik toplayır. Əmtəəlik görünüşü çox yüksəkdir.