Labaratoriya avadanlıqları və aparılan analizlər

Emal müəssisələri və fərdi sahibkarlar üçün üzüm və şərabların analizi xidməti həyata keçirilir. Əlaqə nömrələri:

(012) 343-13-31

(050) 316-12-94 Üzümçülük və Şərabçılıq Elmi-Tədqiqat İnstitutunun direktoru aqrar elmlər üzrə elmlər doktoru Vüqar Səlimov

(050) 610-24-67 Üzümçülük və Şərabçılıq Elmi-Tədqiqat İnstitutunun baş mühasibi Güləndam Abdullayeva

1.FOSS aparatı

2.ASPİ aparatı

3.Qaz xromotoqrafiya aparatı

4.Ph metr

Klassik üsulla aparılan analizlər

MÜASIR APARATLARLA aparılan analizlər:

  • Etil spirtinin areometrlə təyini üsulu
  • Şəkərin kütlə qalığının təyini
  • Uçucu turşuların təyini
  • Gətirilmiş ekstraktın təyini
  • Titrlənən turşuların təyini
  • Ümumi və sərbəst sulfit turşusunun təyini

s/s

FOSS

s/s

Xromatoqrafiya

s/s

ICP-OES

s/s

PH-METR

1

Etil spirti, %

1

Etil Efiri

1

Dəmir

1

Turş mühit

2

PH

2

Asetaldehid

2

Mis

2

Neytral mühit

3

CO2

3

Aseton

3

Qurğuşun

3

Qələvi mühit

4

Fruktoza, q/l

4

Metilasetat

4

Civə

5

Qlükoza, q/l

5

Etilasetat

5

Metil-Spirti

6

Ümumi turşuluq, q/l

6

Metanol %

6

Xinin

7

Uçucu turşuluq, q/l

7

2-Butanon

7

Sezium

8

Sıxlıq, q/l

8

2-Propanol

8

Stronsium

9

Qliserol, q/l

9

Izobutilasetat

9

Sink

10

Süd turşusu, q/l

10

2-Butanol

10

Nikel

11

Sorbin turşusu, mq/l

11

1-Propanol

11

Kobalt

12

Qlükoza+Fruktoza

12

Etilbutirat

12

Boron

13

BRIX, %

13

Krotonolaldehid

13

Magnezium

14

Amonyank, mq/l

14

Izobutanol

14

Alminium

15

Ekstrakt, q/l

15

Butanol

15

Molibden