Гелинбармаги (Гелинбармаг Гусейни)

Код 22004
Название Гелинбармаги (Гелинбармаг Гусейни)
Время созревания средне-позднее
Цвет белый
Форма продолговатая, цилиндрическая (пальцевидная)
Вкус сладкий, гармоничный, приятный
Степень сахаристости средняя или высокая
Размер грозди очень крупная
Тип цветка обоеполый
Урожайность высокая или очень высокая
Степень опушённости листа голый
Степень рассечённости листа глубоко рассечённый
Направление использования столовый
Дополнительная информация Сорт Гелинбармаги (Гелинбармаг Гусейни) является одним из самых древних ценных столовых сортов винограда Азербайджана. Выращивается во многих регионах республики, в том числе в Нахичевани. Обладает отличными вкусовыми качествами. Имеет очень хороший товарный вид. В генофонде винограда Азербайджана имеется много сортов с крупными и длинными ягодами. Их называют по-разному: Кечимемеси, Инекемджеги, Хатынбармаги и т.д. Гелинбармаги – один из таких сортов.

Аг Дербенди

Код 21854
Название Аг Дербенди
Время созревания позднее
Цвет белый или золотисто-жёлтый
Форма продолговатая (продолговато-эллипсовидная)
Вкус сладкий, гармоничный, приятный
Степень сахаристости средняя или высокая
Размер грозди крупная или очень крупная
Тип цветка обоеполый
Урожайность высокая или очень высокая
Степень опушённости листа голый
Степень рассечённости листа глубоко рассечённый
Направление использования столовый
Дополнительная информация Сорт Аг Дербенди – один из самых древних и широко распространённых ценных столовых сортов винограда Азербайджана. Широко культивируется во многих регионах республики. Вкусовые качества очень высокие. Характеризуется транспортабельностью и лёжкостью. Урожай может долгое время храниться на кустах. Накапливает большое количество сахара. Имеет очень хороший товарный вид.

Сарыгиля

Код 22142
Название Сарыгиля
Время созревания позднее
Цвет золотисто-жёлтый
Форма округлая
Вкус сладкий, гармоничный, приятный
Степень сахаристости высокая или очень высокая
Размер грозди крупная или очень крупная
Тип цветка обоеполый
Урожайность высокая
Степень опушённости листа голый
Степень рассечённости листа средне рассечённый
Направление использования столовый
Дополнительная информация Сорт Сарыгиля – один из древних и широко распространённых ценных столовых сортов винограда Азербайджана. В основном выращивается на Апшеронском полуострове. Обладает отличными вкусовыми качествами. Накапливает большое количество сахара. Имеет очень хороший товарный вид.

Şamaxı mərəndisi

Kodu 22159
Adı Şamaxı mərəndisi
Yetişmə vaxtı Gec, yaxud çox gec
Rəngi Tünd bənövşəyi, yaxud qara
Forması Oval, yaxud uzunsov ellipsvari
Dadı Şirin, harmonik, xoşagələn
Şəkərlilik dərəcəsi Orta, yaxud yüksək
Salxımın ölçüsü İri, yaxud çox iri
Çiçək tipi İkicinsli
Məhsuldarlıq yüksək, yaxud çox yüksək
Yarpağın tüklülük dərəcəsi Çılpaq
Yarpağın yarıqlılıq dərəcəsi Orta dərəcədə
İstifadə istiqaməti Süfrə
Şəkil
Diqər məlumatlar Şamaxı Mərəndisi sortu. Azərbaycanın ən qədim və geniş yayılan qiymətli süfrə üzüm sortlarından biridir. Respublikanın əksər bölgələrində geniş əkilib-becərilir. Dad keyfiyyətləri çox yüksəkdir. Saxlanmaya və daşınmaya davamlıdır. Yüksək şəkərlilik toplayır. Əmtəəlik görünüşü çox yüksəkdir. “Çəhrayı Hazarı”, yaxud “Mərəndi” adı ilə də məhşurdur. Bir sıra xarici ölkələrdə də yayılmışdır. Dekorativ görünüşü də çox gözəldir.

Табризи

Код 6249
Название Табризи
Время созревания позднее
Цвет белый
Форма овальная или продолговатая
Вкус сладкий, гармоничный, приятный
Степень сахаристости средняя или высокая
Размер грозди крупная
Тип цветка обоеполый
Урожайность высокая или очень высокая
Степень опушённости листа голый
Степень рассечённости листа средне или глубоко рассечённый
Направление использования столовый
Дополнительная информация Сорт Табризи – один из самых древних и наиболее распространённых ценных столовых сортов винограда Азербайджана. Выращивается во многих регионах республики. Обладает отличными вкусовыми качествами. Характеризуется транспортабельностью и лёжкостью. Накапливает большое количество сахара. Имеет очень хороший товарный вид. Известен также под названиями «Гянджа узюму» или «Аг Гянджа узюму». Распространён и в некоторых других странах (Россия, Украина, Грузия, Иран и т.д.).

Гусейни

Код 22025
Название Гусейни
Время созревания раннее
Цвет белый или золотисто-жёлтый
Форма продолговатая (продолговато-эллипсовидная)
Вкус сладкий, гармоничный, приятный
Степень сахаристости высокая
Размер грозди крупная или очень крупная
Тип цветка обоеполый
Урожайность высокая
Степень опушённости листа голый
Степень рассечённости листа средне рассечённый
Направление использования столовый
Дополнительная информация Сорт Гусейни – один из самых древних и широко распространённых ценных столовых сортов винограда раннего срока созревания. Как раннеспелый сорт, в народе носит название «летний виноград». Широко культивируется во многих регионах Азербайджана, главным образом в Нахичевани. Вкусовые качества очень высокие. Накапливает большое количество сахара. Имеет хороший товарный вид.

Шабраны

Код 22161
Название Шабраны
Время созревания позднее или очень позднее
Цвет тёмно-фиолетовый или чёрный
Форма округлая
Вкус сладкий, гармоничный, приятный
Степень сахаристости средняя или высокая
Размер грозди крупная или очень крупная
Тип цветка обоеполый
Урожайность средняя или высокая
Степень опушённости листа опушённый
Степень рассечённости листа слабо или средне рассечённый
Направление использования столовый
Дополнительная информация Сорт Шабраны – один из самых древних и наиболее распространённых ценных столовых сортов винограда Азербайджана. Издавна выращивается на Апшеронском полуострове, в Кубинском и Хачмасском районах, на побережье Шабранчая. Обладает отличными вкусовыми качествами. Накапливает большое количество сахара. Имеет очень хороший товарный вид. Синонимы сорта: Крупноягодный Гара шаны, Шуваны, Гара шабраны. По качеству схож с сортами Аг шаны и Гара шаны.

Ала шаны

Код 203
Название Ала шаны
Время созревания позднее или очень позднее
Цвет красновато-фиолетовый или тёмно-фиолетовый
Форма округлая
Вкус сладкий, гармоничный, приятный
Степень сахаристости средняя или высокая
Размер грозди крупная
Тип цветка функционально женский
Урожайность средняя или высокая
Степень опушённости листа опушённый
Степень рассечённости листа слабо или средне рассечённый
Направление использования столовый
Дополнительная информация Сорт Ала шаны является одним из древнейших и наиболее распространённых ценных столовых сортов винограда Азербайджана. Широко культивируется на Апшероне. Обладает высокими вкусовыми качествами. Накапливает большое количество сахара. Имеет хороший товарный вид.

Аг Халили

Код 6140
Название Аг Халили
Время созревания раннее
Цвет белый
Форма овальная или продолговатая (цилиндрическая)
Вкус сладкий, гармоничный, приятный
Степень сахаристости средняя или высокая
Размер грозди средняя или крупная
Тип цветка обоеполый
Урожайность высокая или очень высокая
Степень опушённости листа голый
Степень рассечённости листа средне рассечённый
Направление использования столовый
Дополнительная информация Сорт Аг Халили – один из древних и наиболее распространённых редких скороспелых столовых сортов винограда Азербайджана. Поскольку сорт рано поспевает, его называют летним виноградом. Выращивается во многих регионах республики. Обладает отличными вкусовыми качествами. Накапливает большое количество сахара. Имеет очень хороший товарный вид.

Гара шаны

Код 21990
Название Гара шаны
Время созревания среднее
Цвет чёрный
Форма округлая
Вкус сладкий, гармоничный, приятный
Степень сахаристости высокая
Размер грозди средняя или крупная
Тип цветка обоеполый
Урожайность средняя или высокая
Степень опушённости листа опушённый
Степень рассечённости листа средне или глубоко рассечённый
Направление использования столовый
Дополнительная информация Сорт Гара шаны является одним из древнейших и самых распространённых ценных столовых сортов винограда Азербайджана. Широко культивируется на Апшероне. Обладает высокими вкусовыми качествами. В соке содержится большое количество макро- и микроэлементов. Сахаронакопление высокое. Имеет хороший товарный вид.