İnstitutun yeni hibrid sortları

Azəri üzüm sortu

Cins, növ Vitis vinifera L.
Mənşə ölkə və sortun mənşəyi Azərbaycan, hibrid mənşəli
İstifadə istiqaməti Süfrə
Vacib deskriptor göstəriciləri
OİV 004 Cavan zoğ: tacdakı torvari tükcüklərin sıxlıq dərəcəsi Интенсивность (плотность) паутинистого опушения верхушки 1- yoxdur, yaxud çox seyrək
OİV 051 Cavan yarpaq: ayanın üst səthinin rəngi (çiçəkləməyə qədər) Окраска верхней поверхности листьев (молодой лист) 1- yaşıl, yaxud 2-sarı
OİV 068 Formalaşmış yarpaq: dilimlərin sayı Количество лопастей листа 2- üçdilimli, yaxud 3- beşdilimli
OİV 070 Formalaşmış yarpaq: ayanın üst səthindəki əsas damarlardakı antosianla rənglənmənin əhatə etdiyi sahə 1- yoxdur
OIV 076 Formalaşmış yarpaq: dişciklərin forması 3- hər iki kənarı qabarıq
OIV 079 Formalaşmış yarpaq: saplaq oyuğunun ümumi forması 9- dilimlər bir-birinin üzərinə çox keçir, yaxud tam örtür
OIV 084 Formalaşmış yarpaq: ayanın altındakı damarcıqların arasındakı torvarı tükcüklərin sıxlıq dərəcəsi 1- yoxdur, çox seyrək
OIV 087 Formalaşmış yarpaq: ayanın üzərində damarcıqlar arasındakı cod, yuaxud qılcıqşəkilli tükcüklərin sıxlıq dərəcəsi 1- yoxdur, yaxud çox seyrək
OIV 223 Gilə: forması 3-qısa ellipsvari, yaxud 6-oval
OIV 225 Gilə: qabığın rəngi 1- ağ-sarı-yaşıl
Salxım və gilənin əsas deskriptor əlamətləri
OIV 202 Salxım: ölçüsü, yaxud uzunluğu (saplaqsız) 7- böytük və 9- çox böyük
OIV 204 Salxım: sıxlıq dərəcəsi 5- orta sıxlıqda
OIV 206 Salxım: saplağının uzunluğu 5-orta və 7-enli
OIV 209 Saxım: qanadlarının miqdarı (yuxarıdan şaxələnmələr) 2- bir-iki qanadlı, 3- üç-dörd qanadlı
OIV 220 Gilə: böyüklüyü (uzunluğu üzrə) 7-iri
OIV 221 Gilə: eni 5- orta
OIV 502 Salxım: bir salxımın kütləsi 5- orta
OIV 503 Salxım: bir gilənin kütləsi 5- orta
Aqrobioloji xüsusiyyətlər üzrə deskriptorlar
OIV 301 Tumurcuqların açılma vaxtı 5- orta vaxtda
OIV 303 Gilələrin yetişməyə başlaması 5- orta vaxtda
OIV 351 Zoğların böyümə gücü, yaxud boyatma uzunluğu 7- güclü
OIV 504 Məhsuldarlıq (1 hektardan yaxud, 1 m2-dan) 7- yüksək

Göy-göl üzüm sortu

Cins, növ Vitis vinifera L.
Mənşə ölkə və sortun mənşəyi Azərbaycan, hibrid mənşəli
İstifadə istiqaməti texniki
Vacib deskriptor göstəriciləri
OİV 004 Cavan zoğ: tacdakı torvari tükcüklərin sıxlıq dərəcəsi 5- orta dərəcədə
OİV 051 Cavan yarpaq: ayanın üst səthinin rəngi (çiçəkləməyə qədər) 3- açıq misi
OİV 068 Formalaşmış yarpaq: dilimlərin sayı 3- beşdilimli
OİV 070 Formalaşmış yarpaq: ayanın üst səthindəki əsas damarlardakı antosianla rənglənmənin əhatə etdiyi sahə 1- yoxdur, yaxud zəif
OIV 076 Formalaşmış yarpaq: dişciklərin forması 2- hər iki kənarı düz, yaxud 3- qabarıq
OIV 079 Formalaşmış yarpaq: saplaq oyuğunun ümumi forması 3- qismən açıqvə açıq
OIV 084 Formalaşmış yarpaq: ayanın altındakı damarcıqların arasındakı torvarı tükcüklərin sıxlıq dərəcəsi 1- yoxdur, çox seyrək
OIV 087 Formalaşmış yarpaq: ayanın üzərində damarcıqlar arasındakı cod, yuaxud qılcıqşəkilli tükcüklərin sıxlıq dərəcəsi 1- yoxdur, yaxud çox seyrək
OIV 223 Gilə: forması 2- yumru
OIV 225 Gilə: qabığın rəngi 5- tünd qırmızı-bənövşəyi
Salxım və gilənin əsas deskriptor əlamətləri
OIV 202 Salxım: ölçüsü, yaxud uzunluğu (saplaqsız) 7- böyük
OIV 204 Salxım: sıxlıq dərəcəsi 5- orta sıxlıqda, yaxud 7-sıx
OIV 206 Salxım: saplağının uzunluğu 5-orta
OIV 209 Saxım: qanadlarının miqdarı (yuxarıdan şaxələnmələr) 2- bir-iki qanadlı
OIV 220 Gilə: böyüklüyü (uzunluğu üzrə) 5-orta, yaxud 7-iri
OIV 221 Gilə: eni 5- orta
OIV 502 Salxım: bir salxımın kütləsi 5- orta
OIV 503 Salxım: bir gilənin kütləsi 5- orta
Aqrobioloji xüsusiyyətlər üzrə deskriptorlar
OIV 301 Tumurcuqların açılma vaxtı 5- orta vaxtda
OIV 303 Gilələrin yetişməyə başlaması 5- orta vaxtda
OIV 351 Zoğların böyümə gücü, yaxud boyatma uzunluğu 7- güclü
OIV 504 Məhsuldarlıq (1 hektardan yaxud, 1 m2-dan) 7- yüksək

Kəpəz üzüm sortu

Cins, növ Vitis vinifera L.
Mənşə ölkə və sortun mənşəyi Azərbaycan, hibrid mənşəli
İstifadə istiqaməti texniki
Vacib deskriptor göstəriciləri
OİV 004 Cavan zoğ: tacdakı torvari tükcüklərin sıxlıq dərəcəsi 5- orta dərəcədə
OİV 051 Cavan yarpaq: ayanın üst səthinin rəngi (çiçəkləməyə qədər) 3- açıq misi
OİV 068 Formalaşmış yarpaq: dilimlərin sayı 3- beşdilimli
OİV 070 Formalaşmış yarpaq: ayanın üst səthindəki əsas damarlardakı antosianla rənglənmənin əhatə etdiyi sahə 1- yoxdur, yaxud zəif
OIV 076 Formalaşmış yarpaq: dişciklərin forması 2- hər iki kənarı düz, yaxud 3- qabarıq
OIV 079 Formalaşmış yarpaq: saplaq oyuğunun ümumi forması 3- qismən açıqvə açıq
OIV 084 Formalaşmış yarpaq: ayanın altındakı damarcıqların arasındakı torvarı tükcüklərin sıxlıq dərəcəsi 1- yoxdur, çox seyrək
OIV 087 Formalaşmış yarpaq: ayanın üzərində damarcıqlar arasındakı cod, yuaxud qılcıqşəkilli tükcüklərin sıxlıq dərəcəsi 1- yoxdur, yaxud çox seyrək
OIV 223 Gilə: forması 2- yumru
OIV 225 Gilə: qabığın rəngi 6- qara, yaxud göy
Salxım və gilənin əsas deskriptor əlamətləri
OIV 202 Salxım: ölçüsü, yaxud uzunluğu (saplaqsız) 7- böyük
OIV 204 Salxım: sıxlıq dərəcəsi 5- orta sıxlıqda, yaxud 7-sıx
OIV 206 Salxım: saplağının uzunluğu 5-orta
OIV 209 Saxım: qanadlarının miqdarı (yuxarıdan şaxələnmələr) 2- bir-iki qanadlı
OIV 220 Gilə: böyüklüyü (uzunluğu üzrə) 5-orta, yaxud 7-iri
OIV 221 Gilə: eni 5- orta
OIV 502 Salxım: bir salxımın kütləsi 5- orta
OIV 503 Salxım: bir gilənin kütləsi 5- orta
Aqrobioloji xüsusiyyətlər üzrə deskriptorlar
OIV 301 Tumurcuqların açılma vaxtı 5- orta vaxtda
OIV 303 Gilələrin yetişməyə başlaması 5- orta vaxtda
OIV 351 Zoğların böyümə gücü, yaxud boyatma uzunluğu 7- güclü
OIV 504 Məhsuldarlıq (1 hektardan yaxud, 1 m2-dan) 7- yüksək

Şamaxı hədiyyəsi üzüm sortu

Cins, növ Vitis vinifera L.
Mənşə ölkə və sortun mənşəyi Azərbaycan, hibrid mənşəli
İstifadə istiqaməti texniki
Vacib deskriptor göstəriciləri
OİV 004 Cavan zoğ: tacdakı torvari tükcüklərin sıxlıq dərəcəsi 5- orta dərəcədə
OİV 051 Cavan yarpaq: ayanın üst səthinin rəngi (çiçəkləməyə qədər) 3- açıq misi
OİV 068 Formalaşmış yarpaq: dilimlərin sayı 3- beşdilimli
OİV 070 Formalaşmış yarpaq: ayanın üst səthindəki əsas damarlardakı antosianla rənglənmənin əhatə etdiyi sahə 1- yoxdur, yaxud zəif
OIV 076 Formalaşmış yarpaq: dişciklərin forması 2- hər iki kənarı düz, yaxud 3- qabarıq
OIV 079 Formalaşmış yarpaq: saplaq oyuğunun ümumi forması 3- qismən açıqvə açıq
OIV 084 Formalaşmış yarpaq: ayanın altındakı damarcıqların arasındakı torvarı tükcüklərin sıxlıq dərəcəsi 1- yoxdur, çox seyrək
OIV 087 Formalaşmış yarpaq: ayanın üzərində damarcıqlar arasındakı cod, yuaxud qılcıqşəkilli tükcüklərin sıxlıq dərəcəsi 1- yoxdur, yaxud çox seyrək
OIV 223 Gilə: forması 2- yumru
OIV 225 Gilə: qabığın rəngi 6- qara, yaxud göy
Salxım və gilənin əsas deskriptor əlamətləri
OIV 202 Salxım: ölçüsü, yaxud uzunluğu (saplaqsız) 5- orta, yaxud 7- böyük
OIV 204 Salxım: sıxlıq dərəcəsi 5- orta sıxlıqda, yaxud 7-sıx
OIV 206 Salxım: saplağının uzunluğu 3-qısa, yaxud 5- orta uzunluqda
OIV 209 Saxım: qanadlarının miqdarı (yuxarıdan şaxələnmələr) 1-qanad yoxdur, yaxud 2- bir-iki qanadlı
OIV 220 Gilə: böyüklüyü (uzunluğu üzrə) 5-orta, yaxud 7-iri
OIV 221 Gilə: eni 5- orta
OIV 502 Salxım: bir salxımın kütləsi 5- orta
OIV 503 Salxım: bir gilənin kütləsi 5- orta
Aqrobioloji xüsusiyyətlər üzrə deskriptorlar
OIV 301 Tumurcuqların açılma vaxtı 5- orta vaxtda
OIV 303 Gilələrin yetişməyə başlaması 5- orta vaxtda
OIV 351 Zoğların böyümə gücü, yaxud boyatma uzunluğu 5- orta, yaxud 7- güclü
OIV 504 Məhsuldarlıq (1 hektardan yaxud, 1 m2-dan) 7- yüksək

Bəhrəli üzüm sortu

Cins, növ Vitis vinifera L.
Mənşə ölkə və sortun mənşəyi Azərbaycan, hibrid mənşəli
İstifadə istiqaməti universal
Vacib deskriptor göstəriciləri
OİV 004 Cavan zoğ: tacdakı torvari tükcüklərin sıxlıq dərəcəsi 1- yoxdur, yaxud çox seyrək
OİV 051 Cavan yarpaq: ayanın üst səthinin rəngi (çiçəkləməyə qədər) 1- yaşıl, yaxud 2-sarı
OİV 068 Formalaşmış yarpaq: dilimlərin sayı 3- beşdilimli
OİV 070 Formalaşmış yarpaq: ayanın üst səthindəki əsas damarlardakı antosianla rənglənmənin əhatə etdiyi sahə 1- yoxdur
OIV 076 Formalaşmış yarpaq: dişciklərin forması 3- hər iki kənarı qabarıq
OIV 079 Formalaşmış yarpaq: saplaq oyuğunun ümumi forması 3- qismən açıqvə açıq
OIV 084 Formalaşmış yarpaq: ayanın altındakı damarcıqların arasındakı torvarı tükcüklərin sıxlıq dərəcəsi 1- yoxdur, çox seyrək
OIV 087 Formalaşmış yarpaq: ayanın üzərində damarcıqlar arasındakı cod, yuaxud qılcıqşəkilli tükcüklərin sıxlıq dərəcəsi 1- yoxdur, yaxud çox seyrək
OIV 223 Gilə: forması 2-yumru
OIV 225 Gilə: qabığın rəngi 1- ağ-sarı-yaşıl
Salxım və gilənin əsas deskriptor əlamətləri
OIV 202 Salxım: ölçüsü, yaxud uzunluğu (saplaqsız) 7- böyük
OIV 204 Salxım: sıxlıq dərəcəsi 7- sıx, yaxud 9-çox sıx
OIV 206 Salxım: saplağının uzunluğu 3-qısa
OIV 209 Saxım: qanadlarının miqdarı (yuxarıdan şaxələnmələr) 1-qanad yoxdur
OIV 220 Gilə: böyüklüyü (uzunluğu üzrə) 7-iri
OIV 221 Gilə: eni 5- orta
OIV 502 Salxım: bir salxımın kütləsi 5- orta
OIV 503 Salxım: bir gilənin kütləsi 5- orta
Aqrobioloji xüsusiyyətlər üzrə deskriptorlar
OIV 301 Tumurcuqların açılma vaxtı 5- orta vaxtda
OIV 303 Gilələrin yetişməyə başlaması 5- orta vaxtda
OIV 351 Zoğların böyümə gücü, yaxud boyatma uzunluğu 7- güclü
OIV 504 Məhsuldarlıq (1 hektardan yaxud, 1 m2-dan) 7- yüksək

Şirəli üzüm sortu

Cins, növ Vitis vinifera L.
Mənşə ölkə və sortun mənşəyi Azərbaycan, hibrid mənşəli
İstifadə istiqaməti texniki
Vacib deskriptor göstəriciləri
OİV 004 Cavan zoğ: tacdakı torvari tükcüklərin sıxlıq dərəcəsi 1- yoxdur, yaxud çox seyrək
OİV 051 Cavan yarpaq: ayanın üst səthinin rəngi (çiçəkləməyə qədər) 1- yaşıl, yaxud 2-sarı
OİV 068 Formalaşmış yarpaq: dilimlərin sayı 3- beşdilimli
OİV 070 Formalaşmış yarpaq: ayanın üst səthindəki əsas damarlardakı antosianla rənglənmənin əhatə etdiyi sahə 1- yoxdur
OIV 076 Formalaşmış yarpaq: dişciklərin forması 3- hər iki kənarı qabarıq
OIV 079 Formalaşmış yarpaq: saplaq oyuğunun ümumi forması 3- qismən açıqvə açıq
OIV 084 Formalaşmış yarpaq: ayanın altındakı damarcıqların arasındakı torvarı tükcüklərin sıxlıq dərəcəsi 1- yoxdur, çox seyrək
OIV 087 Formalaşmış yarpaq: ayanın üzərində damarcıqlar arasındakı cod, yuaxud qılcıqşəkilli tükcüklərin sıxlıq dərəcəsi 1- yoxdur, yaxud çox seyrək
OIV 223 Gilə: forması 2-yumru
OIV 225 Gilə: qabığın rəngi 1- ağ-sarı-yaşıl
Salxım və gilənin əsas deskriptor əlamətləri
OIV 202 Salxım: ölçüsü, yaxud uzunluğu (saplaqsız) 7- böyük
OIV 204 Salxım: sıxlıq dərəcəsi 7- sıx
OIV 206 Salxım: saplağının uzunluğu 3-qısa
OIV 209 Saxım: qanadlarının miqdarı (yuxarıdan şaxələnmələr) 1-qanad yoxdur
OIV 220 Gilə: böyüklüyü (uzunluğu üzrə) 5- orta irilikdə, yaxud 7-iri
OIV 221 Gilə: eni 5- orta
OIV 502 Salxım: bir salxımın kütləsi 5- orta
OIV 503 Salxım: bir gilənin kütləsi 5- orta
Aqrobioloji xüsusiyyətlər üzrə deskriptorlar
OIV 301 Tumurcuqların açılma vaxtı 5- orta vaxtda
OIV 303 Gilələrin yetişməyə başlaması 5- orta vaxtda
OIV 351 Zoğların böyümə gücü, yaxud boyatma uzunluğu 7- güclü
OIV 504 Məhsuldarlıq (1 hektardan yaxud, 1 m2-dan) 7- yüksək, yaxud 9- çox yüksək

Gəncəvi üzüm sortu

Cins, növ Vitis vinifera L.
Mənşə ölkə və sortun mənşəyi Azərbaycan, hibrid mənşəli
İstifadə istiqaməti universal
Vacib deskriptor göstəriciləri
OİV 004 Cavan zoğ: tacdakı torvari tükcüklərin sıxlıq dərəcəsi 1- yoxdur, yaxud çox seyrək
OİV 051 Cavan yarpaq: ayanın üst səthinin rəngi (çiçəkləməyə qədər) 1- yaşıl, yaxud 2-sarı
OİV 068 Formalaşmış yarpaq: dilimlərin sayı 3- beşdilimli
OİV 070 Formalaşmış yarpaq: ayanın üst səthindəki əsas damarlardakı antosianla rənglənmənin əhatə etdiyi sahə 1- yoxdur
OIV 076 Formalaşmış yarpaq: dişciklərin forması 3- hər iki kənarı qabarıq
OIV 079 Formalaşmış yarpaq: saplaq oyuğunun ümumi forması 3- qismən açıqvə açıq
OIV 084 Formalaşmış yarpaq: ayanın altındakı damarcıqların arasındakı torvarı tükcüklərin sıxlıq dərəcəsi 1- yoxdur, çox seyrək
OIV 087 Formalaşmış yarpaq: ayanın üzərində damarcıqlar arasındakı cod, yuaxud qılcıqşəkilli tükcüklərin sıxlıq dərəcəsi 1- yoxdur, yaxud çox seyrək
OIV 223 Gilə: forması 2-yumru (girdə)
OIV 225 Gilə: qabığın rəngi 1- ağ-sarı-yaşıl
Salxım və gilənin əsas deskriptor əlamətləri
OIV 202 Salxım: ölçüsü, yaxud uzunluğu (saplaqsız) 7- böyük, yaxud 9- çox böyük
OIV 204 Salxım: sıxlıq dərəcəsi 7- sıx
OIV 206 Salxım: saplağının uzunluğu 3-qısa
OIV 209 Saxım: qanadlarının miqdarı (yuxarıdan şaxələnmələr) 1-qanad yoxdur
OIV 220 Gilə: böyüklüyü (uzunluğu üzrə) 7-iri
OIV 221 Gilə: eni 5- orta
OIV 502 Salxım: bir salxımın kütləsi 5- orta
OIV 503 Salxım: bir gilənin kütləsi 5- orta
Aqrobioloji xüsusiyyətlər üzrə deskriptorlar
OIV 301 Tumurcuqların açılma vaxtı 7-gec
OIV 303 Gilələrin yetişməyə başlaması 5- orta vaxtda
OIV 351 Zoğların böyümə gücü, yaxud boyatma uzunluğu 7- güclü, yaxud 9-çox gücü
OIV 504 Məhsuldarlıq (1 hektardan yaxud, 1 m2-dan) 9- çox yüksək

Qarabulağı üzüm sortu

Cins, növ Vitis vinifera L.
Mənşə ölkə və sortun mənşəyi Azərbaycan, hibrid mənşəli
Istifadə istiqaməti Süfrə
Vacib deskriptor göstəriciləri
OİV 004 Cavan zoğ: tacdakı torvari tükcüklərin sıxlıq dərəcəsi 1- yoxdur, yaxud çox seyrək
OİV 051 Cavan yarpaq: ayanın üst səthinin rəngi (çiçəkləməyə qədər) 1- yaşıl, yaxud 2-sarı
OİV 068 Formalaşmış yarpaq: dilimlərin sayı 1- dilimsiz, yaxud 2- üçdilimli
OİV 070 Formalaşmış yarpaq: ayanın üst səthindəki əsas damarlardakı antosianla rənglənmənin əhatə etdiyi sahə 1- yoxdur
OIV 076 Formalaşmış yarpaq: dişciklərin forması 3- hər iki kənarı qabarıq
OIV 079 Formalaşmış yarpaq: saplaq oyuğunun ümumi forması 3- qismən açıqvə açıq, 5- dilimlər bir-birinin üstünü qismən örtür, yaxud bağlı
OIV 084 Formalaşmış yarpaq: ayanın altındakı damarcıqların arasındakı torvarı tükcüklərin sıxlıq dərəcəsi 1- yoxdur, çox seyrək
OIV 087 Formalaşmış yarpaq: ayanın üzərində damarcıqlar arasındakı cod, yuaxud qılcıqşəkilli tükcüklərin sıxlıq dərəcəsi 1- yoxdur, yaxud çox seyrək
OIV 223 Gilə: forması 6-oval
OIV 225 Gilə: qabığın rəngi 1- ağ-sarı-yaşıl
Salxım və gilənin əsas deskriptor əlamətləri
OIV 202 Salxım: ölçüsü, yaxud uzunluğu (saplaqsız) 9- çox böyük
OIV 204 Salxım: sıxlıq dərəcəsi 5- orta sıxlıqda və 7- sıx
OIV 206 Salxım: saplağının uzunluğu 7-uzun
OIV 209 Saxım: qanadlarının miqdarı (yuxarıdan şaxələnmələr) 2- bir-iki qanadlı, 3- üç-dörd qanadlı
OIV 220 Gilə: böyüklüyü (uzunluğu üzrə) 7-iri, yaxud 9- çox iri
OIV 221 Gilə: eni 5- orta, yaxud 7- enli
OIV 502 Salxım: bir salxımın kütləsi 7- iri, yaxud çox iri
OIV 503 Salxım: bir gilənin kütləsi 5- orta, yaxud 7- iri
Aqrobioloji xüsusiyyətlər üzrə deskriptorlar
OIV 301 Tumurcuqların açılma vaxtı 5- orta vaxtda
OIV 303 Gilələrin yetişməyə başlaması 3-erkən, yaxud 5- orta vaxtda
OIV 351 Zoğların böyümə gücü, yaxud boyatma uzunluğu 7- güclü, yaxud 9- çox güclü
OIV 504 Məhsuldarlıq (1 hektardan yaxud, 1 m2-dan) 7- yüksək, yaxud 9- çox yüksək

İlhami üzüm sortu

Cins, növ Vitis vinifera L.
Mənşə ölkə və sortun mənşəyi Azərbaycan, hibrid mənşəli
İstifadə istiqaməti Süfrə
Vacib deskriptor göstəriciləri
OİV 004 Cavan zoğ: tacdakı torvari tükcüklərin sıxlıq dərəcəsi 1- yoxdur, yaxud çox seyrək
OİV 051 Cavan yarpaq: ayanın üst səthinin rəngi (çiçəkləməyə qədər) 1- yaşıl, yaxud 2-sarı
OİV 068 Formalaşmış yarpaq: dilimlərin sayı 1- dilimsiz, yaxud 2- üçdilimli
OİV 070 Formalaşmış yarpaq: ayanın üst səthindəki əsas damarlardakı antosianla rənglənmənin əhatə etdiyi sahə 1- yoxdur
OIV 076 Formalaşmış yarpaq: dişciklərin forması 3- hər iki kənarı qabarıq
OIV 079 Formalaşmış yarpaq: saplaq oyuğunun ümumi forması 5- dilimlər bir-birinin üstünü qismən örtür, yaxud bağlı
OIV 084 Formalaşmış yarpaq: ayanın altındakı damarcıqların arasındakı torvarı tükcüklərin sıxlıq dərəcəsi 1- yoxdur, çox seyrək
OIV 087 Formalaşmış yarpaq: ayanın üzərində damarcıqlar arasındakı cod, yuaxud qılcıqşəkilli tükcüklərin sıxlıq dərəcəsi 1- yoxdur, yaxud çox seyrək
OIV 223 Gilə: forması 6-oval
OIV 225 Gilə: qabığın rəngi 5- tünd qırmızı-bənövşəyi
Salxım və gilənin əsas deskriptor əlamətləri
OIV 202 Salxım: ölçüsü, yaxud uzunluğu (saplaqsız) 9- çox böyük
OIV 204 Salxım: sıxlıq dərəcəsi 7- sıx
OIV 206 Salxım: saplağının uzunluğu 7-enli
OIV 209 Saxım: qanadlarının miqdarı (yuxarıdan şaxələnmələr) 2- bir-iki qanadlı, 3- üç-dörd qanadlı
OIV 220 Gilə: böyüklüyü (uzunluğu üzrə) 7-iri, yaxud 9- çox iri
OIV 221 Gilə: eni 5- orta, yaxud 7- enli
OIV 502 Salxım: bir salxımın kütləsi 7- iri, yaxud 9-çox iri
OIV 503 Salxım: bir gilənin kütləsi 5- orta, yaxud 7- iri
Aqrobioloji xüsusiyyətlər üzrə deskriptorlar
OIV 301 Tumurcuqların açılma vaxtı 5- orta vaxtda
OIV 303 Gilələrin yetişməyə başlaması 5- orta vaxtda
OIV 351 Zoğların böyümə gücü, yaxud boyatma uzunluğu 7- güclü, yaxud 9- çox güclü
OIV 504 Məhsuldarlıq (1 hektardan yaxud, 1 m2-dan) 7- yüksək, yaxud 9- çox yüksək